לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות

_לקםיקדן מן המסד ליהדות ולציונות משרד _הבטחון — ההוצאה לאור 8 _א _. \ 710 סאס ? 110 \ 1 79 £ ? 0 _^ 2 x 100 _^ ס _^ _. \ 7 _£ _ו _87 _ס 1 _^^ א 18 _^ 1 _^\ _א 210 סא _. \ 18 \ 1 _>^ _סס 1 א _0 £ ? 78 1 א 0 _? _00 יצא לאור לראשונה בשם 'כל עת ' בהוצאת מטכ " ל / קי חינוך ראשי של צה"ל אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאכסן במאגר מידע , לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שמוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו '' ל . הדפסה שמונה-עשרה 2005 — 987 © ו משרד הבטחון - ההוצאה לאור כל הזכויות שמורות  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור