מחבטן הסנירים Taeniura lymma

דג ממשפחת הטר » גוג » י , Dasyatudae - 0 בבת מחלקת הבטא » ם Batoidea - תפוצתו באוקיאנוסים השקט וההודי , ובים סוף . גופו שטוח , מעוגל , דמוי מחבט . קדמת הראש מעוגלת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור