אובן שקוע Biemna fortis

ספוג ממשפחת הארובנ » ם Biemnidae - תפוצתו בים סוף . הגוף בנוי משלוחות שחורות , שתחבן 5-4 ס"מ וגובהן 10-6 ס"מ והן בולטות מעל פני קרקעית הים . לחלק מהספוג , השקוע בתוך הקרקעית , צבע חום . הוא יוצר מושבות שקוטרן עד 30 ס"מ , וכן שלוחות נפרדות המזדקרות מן הקרקעית . בקצה כל שלוחה פתח מוצא לפליטת מים , לאחר שמים אלה עברו תהליך של סינון בגוף . מצוי בסביבות אילת , בדרך כלל בלגונות שבין החוף לשונית , או בקרבת החופים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור