it תל זיתון (תל אב1 זיתין 134167 (

תל קטן בתחום בני ברק , על גדתו הימנית של הירקון , ליד הגשר . כנראה מקומה של מצודה קדומה . מדרום לתל מדרגה רחבה שעליה נמצאו חרסים מן התקופה הישראלית , מימי שיבת ציון ומן התקופה ההלניסטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור