at תל (אל־)ואויאת 178 245

תל יישוב עתיק בגליל התחתון , בבקעת בית נטופה , ליד הכפר ךמאנה . היה יישוב פרזות שהתקיים בעיקר בתקופה הכנענית ובתקופה הישראלית . בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידי מיבנים מתקופות אלו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור