w תל גמע (תל אל־ג'מאעץ) ו202 20

תל עתיק בעמק בית שאן , כ 2 . 5 ק " מ מדרום מזרח לטירת צבי . במקום חרסים המעידים על יישוב למן התקופה הכלקוליתית ועד לתקופה הישראלית ושרידים מן התקופות הביזנטית והערבית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור