m תל ג'לג'לל (ע'לע'לה) 196139

חורבות מצודה רומית בערבות יריחו , כ 3 ק " מ ממזרח ליריחו . על פי החרסים ושרידים אחרים ( שברי זכוכית ופסיפס ) היה מיושב בתקופות הרומית , הביזנטית והערבית . בסביבה הקרובה שרידים נוספים של מצדים , אמות מיס ומיבנים מן התקופות הרומית והביזנטית . לפי אחת הסברות מקומה של גלגל , שבה חנו בני ישראל אחרי שחצו את הירדן ( יהושע ד ' , י '' ט . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור