M תל גזר 14251407

תל יישוב בשפלה , כ 8 ק"מ מדרום מזרח לרמלה . גזר הקדומה כבר היתה נושבת בתקופה הכלקוליתית , באלף ה 4 לפסה " נ . חשיבותה נודעה מימי יהושע . נזכרת במכתבי תל אל עמתה מן המאה ה 4 ו לפסה " נ ובמצבתו של פרעה מתפתח , המתארת את כיבושיו בארץ ישראל . שלמה המלך קיבלה במתנה ממלך מצרים , שאת בתו נשא לאשה . שמעון החשמונאי כבשה מידי הנכרים 140 ) לפסה " נ , ( בנה בה ארמון ומבצר , ובנו יוחנן נתמנה מפקד המקום . גם בימי המשנה והתלמוד היתה מיושבת יהודים . ב 77 ו 1 וב ו 9 ו 1 התחוללו כאן קרבות גדולים בין הצלבנים לערבים וזמךמה שימשה גזר מקום מפקדה לצלאח א דין . בחפירות שנערכו בתל נמצאו חרסים ושרידים מכל תקופותיה של גור . ביניהם הלוח החקלאי של גזר מן המאה ה 10 לפני הספירה , חומה ונקבת מים מן התקופה הכנענית המאוחרת , שרידי המבצר החשמונאי ועוד . על גבי התל מצוי קבר מקודש למוסלמים - שיח' מחמוד אל ג'זרי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור