1& תל גדור (תל ג'דיר) 159116

תל יישוב קדום בהר חברון , מצפון לכפר בית אומר . מזוהה עם גדור המקראית , שנכללה בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט '' ו , נ " ח . ( אחרים מזהים אותה עם גדר שנמנתה עם ערי המלוכה הכנעניות ( יהושע י " ב , י " ג . ( בחפירות שנערכו במקום נחשפה מערת קבורה מן התקופה הכנענית המאוחרת ובה נמצאו כלי חרס , כלי מתכת , כלי זכוכית , חפצים שונים ועצמות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור