ft תל ברור (תל אל־מ«>נקה) 115108

תל יישוב עתיק במישור החוף הדרומי , כ 10 ק " מ מדרום לצומת גבעתי , כ . 5 ו ק '' מ מצפון מערב לקיבוץ ברור חיל . לפי סברה , מקומה של ברור חיל-עיירה יהודית מסוף ימי בית שני ומימי המשנה ( ראה ברור חיל . ( על פי החרסים ושרידים אחרים היה המקום מיושב בתקופות הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור