nnpii יערים 159134

יישוב עירוני דתי , במעמד מועצה מקומית , בהר יהודה , כקילומטר ממערב לאברגוש . כשם העיר המקראית קרית יערים שתלה נתגלה בקרבת מקום . נקראה בתחילה טלז סטון : טלז—על שם העיר הליטאית טלז , שבעבר נתפרסמה בישיבה הגדולה שהיתה בה ; סטון-על שם ארווינג סטון , שתרם את הכסף לבניית המקום . נוסדה ב 975 ו . מספר תושביה כ . 2 , 500 במקום ארבע ישיבות לישראלים ולאמריקאים , אנדרטה לזכרו של קולונל מרכוס ובית החלמה ליולדות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור