161190 oer

עיירה ערבית גדולה בהר שומרון , כ 9 ק " מ ממזרח לטול כרם , בצד הכביש אל שכס . מספר תושביה כ . 14 , 000 במקום בורות ובריכה עתיקים , קברי סלעים וקבר מקודש למוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור