152190 oerser

עיר ערבית בגבול הרשומרון והשרון , כ 6 ו ק " מ ממזרח לנתניה . מקור השם : שיבוש שמה הארמי טור כרמא ( הר הכרמים . ( tnpn ילשוב מן התקופה הרומית ואילך . נזכרת בכתבי השומרונים כמרכז של יישובים שומרוניים . במאורעות 1939-1936 שימשה בסיס לכנופיות ערביות ובמלחמת העצמאות שימשה בסיס לצבא העירקי . נכבשה בידי כוחות צה " ל במלחמת ששת הימים . מספר התושבים כ , 33 , 000 רובם מוסלמים וקצתם נוצרים . במקום בית ספר חקלאי לערבים שנוסד ב 1930 בכספי הנדבן היהודי כדורי ונקרא על שמו . בתחומי העיר וסביבתה נתגלו קברים מן התקופה הכנענית הקדומה ושרידים שונים מן התקופה הרומית : יסודות של בניינים , בורות , גתות , קברים חצובים , שרידי מאוזוליאום , מזבח אבן ועליו כתובת יוונית , ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור