ח'ךבת תל (אל־)פח'אר 185181

חורבת ח'אן במזרח הו שומרון , כ 0 ו ק " מ מדרום לטובאס . עלפי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הביזנטית והערבית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור