nrm מעון ביהיךה 163 091

תל ובו שרידי יישוב קדום בגבול מדבר יהודה , כ 3 ו ק '' מ מדרום לחברון . מקומה של העיר המקראית מעון ( יהושע ט " ו , נ " ח . ( במדבר מעון הסתתר דוד מפני שאול . גס אחרי תורבן בית שני הוסיף להתק"ם כאן יישוב יהודי . במערב התל נתגלו שרידים מן התקופות הרומית והביזנטית , במזרחו - שרידים מן התקופה הישראלית , מצפונו — מערות קבורה , ועל פסגתו — שרית מצד רומי לשמירת דרך חברון-כורנוב . כן נמצאו במקום כלי צור המעידים על יישובו בתקופה פרהיסטורית . בחפירות שנערכו במקום בשנים 1988-1987 נחשפו שרידי בית כנסת מתחילת המאה ה 6 ( השימוש בו פסק במאה ה , ( 7 חלקי מנורת שבעה קנים עשויה שיש , חרס ועליו שתי מלים בכתב עברי קדום - 'גיר תפר - ' שבר צלמית מן התקופה הישראלית , גתות מן התקופות הרומית והביזנטית , מערת קולומבריום ועשרות קברים חצובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור