narn isr ג'בךיס 192196

חורבות יישוב רומי ביזנטי גדול בהר שומרון d , n " p 9 מצפוך מזרח לטובאס . במקום שרידים רבים ושונים : שרידי מיבנה דמוי בסיליקה במרכז החורבות ; שרידי קירות של עשרות מיבנים ; שתי ברכות טוחות , אחת מהן בעלת קשתות ; שרידי מיבנה ובו רצפת פסיפס צבעונית עם כתובת ( כנראה מנזר מן המאה ה ;( 6 בורות מים , בית בד , גת ; קברות כוכים חצובים ; ובשולי היישוב — שלושה קברי מאוזוליאום , אחד מהם בנוי בצורת פירמידה מדורגת ; אבני שפה של דרך קדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור