"העיר t • האבודה "r —. r *י חרבת .י־ - 1 ב1 "דדה r