n»3 ^יעמם (עתיקות) 162 234

שרידי יישוב יהודי קדום בגבול עמק יזרעאל והגליל התחתון , ליד קרית טבעון . נודע בימי בית שני , אך נתפרסם בימי המשנה והתלמוד , אחרי מרד בר כוכבא , כאשר מרכז היישוב היהודי הועתק מיהודה לגליל . זמךמה שכנה בו הסנהדרין וישבו בה ר' יהודה הנשיא וחכמים אחרים . עקב מצב בריאותו נאלץ ר ' יהודה הנשיא לעבור בסוף ימיו לציפורי , אך הובא לקבורה בבית שערים . מאז הפך בית שערים מקום קבורה מרכזי ליהודים מארץ ישראל ומן הגולה . היישוב נחרב כליל בימי מרד גלוס ( בשנת . ( 352 בחפירות שנערכו במקום נחשפו עד כה 26 מערכות קברים , מיעוטן אתוזות קבר משפחתיות ורובן אחוזות קבר ציבוריות , שבהן היה ניתן לקנות את מקום הקבורה . באחת ממערכות הקברים נתגלתה כניסה מפוארת - אולי אחוזת הקבר של משפחת ר' יהודה הנשיא . על גבי קירותיה נמצאו רשומים השמות רבי שמעון ורבי גמליאל , כשם בניו של ר' יהודה הנשיא . כן נחשפו בבית שערים שרידי בתים רבים , שרידי בתי מלאכה , בתי מגורים , ושרידי בית כנסת רחב ידיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור