ביבליוגראפיה נבחרת

ביבליוגראפיה נבחרת העוסק בתולדות ארץ ישראל בתקופה הנדונה בכרך זה נזקק למקורות שמן המקרא וספרויות המזרח הקדום ( ולקראת סוף התקופה גם לחיבוריהם של סופרים יווניים , ( וכן לממצאים אפיגראפיים וארכיאולוגיים . כתחומים שונים הוא נזקק גם לממצאי המחקר הסוציולוגי אנתרופולוגי המשווה . ניצולם הנכון של הנתונים שבמכלולי המקורות המגוונים הללו כרוך באימוצם של דיסציפלינות וכלים — טכניים ותיאורטיים — שהתפתחו בתחומי מחקר רבים . מקור עיקרי לידיעותינו את תולדות ישראל וארצו בתקופה הנדונה הוא המקרא , ובמיוחד אמורים הדברים לגבי התקופה שמראשית ישראל בארצו ועד כינון המלוכה ( היינו , מסוף המאה השלוש עשרה עד סוף המאה האחת עשרה לפני הספירה בקירוב . ( אין ספק שהמקרא כמקור לנתונים היסטוריים הוא המורכב מבין המקורות הכתובים שהגיעו לידינו מן המזרח הקדום . השימוש בכתוב בו כבחומר היסטורי מחייב תחילה בחינה והערכה מדוקדקת של נסיבות חיבורו של הקטע הנדון , ניסוחו ועריכתו , לאור ההישגים של ביקורת המקרא ושל חקר ספרויות המזרח הקדום . כך , למשל , עולה כי רוב הכתובים על תקופת הכיבוש וההתנחלות ( בעיקר בספר יהושע ) אינם משקפים בהכרח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור