תל מגדים.חדר במדור מחסני הנמל ובו קנקני יין מקומיים ויוונייס ן חלק מן הקנקנים נמצאו הפוכים,כנראה לצורך ייבושם.