לורו של כרוניקה בבלית שבה מסופר על מסעות המלחמה של נבוכדנאצר מלך בבל בשנים ?597-605? לפני הספירה, ובכללם קרב כרכמיש, שבו גבר נבוכדנאצר על חיל מצרים, ומסעו לירושלים (בשנת ?,(598? שנסתיים בכניעת העיר ובהגליית יהויכין.