nninn הישראלית שנתגלתה בחפירות העיר העליונה של ירושלים. המאות השמינית־השביעית לפני הספירה. לקביעת התאריך המדויק השלכות משמעותיות על תולדות ירושלים וממלכת יהודה למן ימי עוזיהו ועד ימי מנשה.