והכתובת לציון גמר חציבתה (למטה?.(? סוף המאה השמינית לפני הספירה.