אוסטרקון עברי ובו תלונתו של אריס עשוק. מצד חשביהו. סוף המאה השביעית לפני הספירה.