אסטלת מרנפתח, שבה מוזכר נצחונו בארץ־ישראל בשנה החמישית למלכו: ?... "?נבוזה כנען בכל רע, לוקחה אשקלון, נלכדה גזר, ינועס היתה כלא היתה, ישראל השם - אין לו זרע, ח'ורו היתה כאלמנה למצרים, כל הארצות שקוט שקטו?."? זוהי ההזכרה הקדומה ביותר של השם "ישראל" והיא היחידה במקורות המצריים.