השופטים לעריהם ולשבטיהס. חלק מן השופטים צוינו במקרא רק על פי שמות עריהם ?? ,? חלוקתם של אלה לשבטים היא לעתים בבחינת השערה.