עמון, מואב ואדום

עמון , מואב ואדום שלושת העמים עמון , מואב ואדום , שישבו במרכזו ובדרומו של עבר הירדן המזרחי , היו קרובים בשפתם לשבטי ישראל שכניהם , ובמקרא אף צוינה קרבת המשפחה בין ישראל וביניהם : עמון ומואב הם בני לוט אחי אברהם , ואדום הוא בנו של עשו אחי יעקב ( בראשית לו מג . ( לפי התפיסה המקראית העיקרית ישבו עמים אלה על אדמתם וייסדו את ממלכותיהם עוד לפני בואם של הישראלים לכנען . בזכות קרבת הדם שלהם לבני ישראל , ובזכות ישיבתם על אדמתם בתקופת יציאת מצרים , לא נכללה נחלתם בארץ כנען המובטחת לישראל לרשתה . הוויכוח המדיני בין יפתח לעמון ( למעשה בין ישראל למואב ) שבשופטים יא מביא את הנחות היסוד הללו : א . ישראל לא כבש מעולם את נחלות אדום , עמון ומואב ; ב . אין לעמונים ולמואבים זכות לתבוע תביעות טריטוריאליות מישראל , כי את אשר נחלו בני ישראל בעבר הירדן — מכוח נצחונם על סיחון האמורי נחלוהו . במרבית הגרסאות על מעבר שבטי ישראל בעבר הירדן מופיעים עמים אלה כיושבים על אדמתם בשלטון שושלות מלכותיות , שבני ישראל נמנעו מלעבור בנחלתם ולהתנגש בהם , ורק בבמדבר לג נשתמר קו מסע העובר בתוך נחלות אדרם ומואב . קדמות המלוכה באד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור