שכני ארץ־ישראל מצפון

שכני ארץ ישראל מצפון ; רי הממלכה העצמאיות עם נסיגת מצרים והתמוטטות האימפריה החתית במאה השתים עשרה לפני הספירה הגיעו שלטונן וחסותן של המעצמות על דרום סוריה ומרכזה אל קצם , ונותרו במרחב זה ערי ממלכה רבות שעמדו ברשות עצמן . החוקרים מחלקים את המדינות שהתקיימו באותו אזור לשתי קבוצות — "ניאו ךזתיות" וארמיות — בהתאם ללשונותיהן ולמוצא האתני המשתקף בשמות שליטיהן . בראשונות ניכרת השפעה תרבותית של האימפריה החתית שחלפה ועברה מן העולם . שפת הכתב שלהן היא לווית והיסוד החורי ניכר בהן מאוד . עם הממלכות הללו נמנו גרגם , כמח , יאדי = ) שמאל ) וקוה בדרום מזרח אנטוליה , ופתינה , יחן , לחתי וכרכמיש בצפון סוריה . כךכמיש היתה הגדולה שבהן , ותגלת פלאסי הראשון , התעצמות הארמים ערי החוף הכנעניות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור