חלק א תקופת ההתנחלות (מסוף המאה השלוש עשרה עד סוף המאה האחת עשרה לפני הספירה)