ראשית ישראל בספרי המקרא האחרים

ראשית ישראל בספרי המקרא האחרים ממי וממה מתחילות תולדות ישראל ! מהשוואת התיאור של ראשית ישראל וזיקתו לארצו בספר בראשית עם ההתייחסויות לראשית ישראל בספרי המקרא האחרים מתעוררות בעיות קשות . הברית שכרת ה' עם אברהם לתת לו ולזרעו את ארץ כנען לירושת עולם נזכרת רק במקורות מאוחרים ביותר במקרא : סקירת העבר המאוחרת שבנחמיה ט ז ותהלים קה ט . סקירת העבר ביהושע כד נפתחת אמנם באברהם , אך לא נזכרות בה ההבטחות הלאומיות שניתנו לו ולבניו ( פסוקים ב-ד . < אברהם אינו נזכר כלל בסקירת העבר שבנאום הפרידה של שמואל ( שמואל א יב ח ואילך , ( הפותח את תיאור עברו של ישראל ביעקב ובהוצאת בני ישראל ממצרים . סקירת העבר בווידוי הפולחני הקשור להבאת הביכורים נפתחת ב"ארמי אבד אבי וירד מצרימה ו » גר שם במתי מעט" ( דברים כו ה ) — כינוי המתייחס על פי פרשנים ראשונים ואחרונים אל יעקב . הנאומים ההיסטוריוסופיים הסוקרים את חסדי הי לישראל בעבר נפתחים בחסד שעשה ה' לישראל בהוצאת ( העלאת ) אבותיו ממצרים , ואינם מזכירים כלל את האבות ואת ההבטחות שניתנו להם בדבר ירושת הארץ ( שופטים ו ח ואילך ; מלכים ב יז ; r גם אזכור העבר בתוכחת הנביאים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור