ספרות

ספרות תונורקע החברה להגנה - םיחותפ הטבע םיחטש : דמותה - ) א של "שד ארץ ( ץרא ( דש לש "א ) התומד - שטחים : עבטה פתוחים הנגהל - הרבחה עקרונות להרוויח ולציפוף הבנייה , ם ו עי , . 1996 . 1996 , יע ו ם , היינבה ףופיצלו חיוורהל עקרקה המועצה לע לשמירה הרימש ךות על הנוף אמייק רב והקרקע חותיפ : פיתוח : עקרקהו בר קיימא ףונה תוך לע הרימשל שמירה על הצעומה הקרקע והנוף , 44 ע / 994 ו . . ו / 994 ע 44 , ףונהו הטיסרבינואה מזור , עמנואל : תאצוה גיאולוגיה . תונקסמו עולם תויפצת של תצפיות לש םלוע ומסקנות היגולואיג . הוצאת : לאונמע האוניברסיטה , רוזמ המשודרת 63 , ו ע ' , 1987 . . 1987 , ' ע ו , 63 תרדושמה ףונ מזור ילולכמו ע , ' לביא ףונ 7 ימקרמ / שדות ' : ג א' יאבג , שפירא ' , י ידקש ר / שקדי / ר אריפש י , ' גבאי ' , א ג : ' תודש מרקמי 7 / נוף איבל ומכלולי ' , ע רוזמ נוף ןמצייבנגב ו ןוכמ לתמ , ףונ"א ישיבכב - 35 תורשוקמה ריאות מרחביות תויבחרמ המקושרות תואיר - בכבישי 35 א" נוף מתל , מכון בגנב וייצמן ורשות שמורות הטבע והגנים 5 , 1999 . ו , יע עי , ו , 5 1999 םינגהו . עבטה תורומש תושרו המשרד 2000 . לאיכות ' , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור