פרק י"ג קמפוס אוניברסיטאי לתכנון ולפיתוח הארץ

פרק י"ג קמפוס חותיפלו אוניברסיטאי ןונכתל לתכנון יאטיסרבינוא ולפיתוח הארץ הזיקה בין מחקר לבין שימור רומיש ןיבל רקחמ ןיב הקיזה התגליות האמה תליחתו הגדולות ו 9 ה במדעי האמה הטבע ףוס של לש סוף עבטה המאה יעדמב ה 9 תולודג ו ותחילת התוילגתה המאה ה םיניינעמ 20 היו תגליות םירוזאל של םהיתועסמב חוקרים שהגיעו ועיגהש במסעותיהם םירקוח לש לאזורים תוילגת מעניינים ויה 20 ה ברחבי רצונ ןמזה כדור ךשמב הארץ ,. חטש והמחקר ריתע ה היה מדעייעדמ היה ה עתיר רקחמהו שטח ., ץראה במשך רודכ הזמןיבחרב נוצר הרושם רקחמ ךורעל שמערבות ךרוצ הטבע שישו מורכבות ידמ תובכרומ מדי ושיש עבטה צורך תוברעמש לערוךםשורה מחקר בתנאים רדח ליבקמב מבוקרים . וחתפתהו במעבדות וכלה , ואכן וללה הללו ןכאו הלכו , תודבעמב והתפתחו םירקובמ . במקביל םיאנתב חדר המחקר פוקסורקימהו לממדים תירלוק הזעירים לומה של הימיכויבה הביוכימיה לש המול םיריעזה קולרית םידממל והמיקרוסקופ רקחמה האל עבטה קטרוני תאש . התוצאות ררבתה הגרדהב היו מזהירות ךא , תוריהזמ , אך בהדרגה ויה תואצותה התברר שאת . ינורטק הטבע לאה יש בולישבו לשוב םדקתמה ולחקור בטבע רושכמה עצמו עויסב , ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור