פרק י"ב היגדי תכנון, תפעול וטיפוח - כלי משלים למפות מתאר ולהוראות תבנית

פרק י"ב ב" י קרפ םילשמ היגדי תכנון ילב - , תפעול חופיטו וטיפוח לועפת - כלי משלים ידגיה למפות מתאר תינבת ולהוראות תוארוהלו תבנית ראתמ תופמל מבוא ןויבצה : היגדיתעיבק תכנון ל , חופיטו תפעול לועפת וטיפוח , ןונכת לקביעת ידגיה הצביון : אובמ המיטבי של ישראל לארשי לש יבטימה תיתביבס היגד מתייחס תוכיאו להיבטים לועפת , ןונכת ספציפיים לש םייפיצפס של תכנון , םיטביהל תפעול ואיכות סחייתמ סביבתית דגיה , שאליהם לכ ; הרצקב ניתן להגיע חסונמ מתוך דגיהה קונצנזוס . סוזנצנוק . ההיגד ךותמ מנוסח עיגהל ןתינ בקצרה םהילאש ; כל היגד כולל המגוד כותרת , תוילועפת , תצפיות תונקסמ או נתוני , סיסב בסיס ינותנ , מסקנות וא תויפצת תפעוליות , תרתוכ , דוגמה ללוכ או טפשמב שתיים םג , והנמקה חסונמ תויהל מדוע יש לוכי בו דגיה צורך .. ךרוצ היגד וב יכול שי להיות עודמ הקמנהו מנוסח גם , םייתש במשפט םיניינבה אחד , כדוגמת לכ תא ההיגד ןבאב תופצל שלפיו שי יש ויפלש לצפות דגיהה באבן את תמגודכ כל הבניינים , דחא בירושלים , ריעה ןויבצ - היגד תא קצר הבר וברור הדימב שקבע עבקש במידה רורבו רבה רצק את דגיה צביון - םילשוריב העיר , וזאת בצמב ללא תודו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור