פרק י"א קשב תכנוני: מבט למצדה ולנופי הבראשית של הבקע וים המלח

פרק י"א קשב תכנוני יפונלו : מבט הדצמל למצדה טבמ ולנופי : ינונכת הבראשית חלמה של הבקע םיו עקבה וים המלח לש גישות בתכנון חבל ארץ ץרא לבח ןונכתב תושיג לודיגהו אתגרי םיבושייה תכנון הנובעים לש תדמתמה מן ההתרבות תוברתהה המתמדת ןמ םיעבונה של היישובים ןונכת ירגתא והגידול םיללכושמ בממדיהם םישענו : ככל שהאמצעים םיכלוה םייגולונכטה הטכנולוגיים םיעצמאהש הולכים ונעשים לככ : םהידממב משוכללים וככל םיננכתמה שעוצמתם לש גדלה שפוחה , כן גדל , הרואכל , לכאורה , לדג , החופש ןכ , הלדג של םתמצועש המתכנניםלככו מכבלי המציאות יאוותל דומצב בשטח . בימי יררה קדם בושיי נבנה הנבנ יישוב םדק הררי ימיב בצמוד . חטשב לתוואי תואיצמה הנוף , םימאתומ ואבני הבניין םיבושייה היו מסלעי ויה ךכמ המקום האצותכ . כתוצאה . םוקמה מכך יעלסמ היו היישובים ויה ןיינבה מותאמים ינבאו לנוף םהבש , ונוצרה םיפונה הרמוניה ןיבל םירפכהו בין הערים םירעה והכפרים ןיב הינומרה לבין הנופים הרצונו שבהם , ףונל הם נבנו . דרכי . תוק הסחר לצו םיעצפ עלו וירדו ורצי בנוף אלו ףונב ולא יצרו ודריו פצעים ולע רחסה וצלקות יכרד . . ונבנ םירשפאמ כיום המצב קנעה שונה ירופחד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור