פרק י' אתגר: תבנית מתאר ארצית לאיכות הסביבה ולערכיות הארץ

פרק י' אתגר : תוכיאל תבנית תיצרא מתאר ראתמ ארצית תינבת לאיכות : הסביבה ולערכיות הארץ תויברעלו הצורך . ץראה בתמ"א יברעל מיוחדת סחייתתש שתתייחס תדחוימ לערביא" מתב הארץ ךרוצה . לממשק נקי ולאיכות סביבתית תיתביבס תוכיא לו יקנ קשממל בתכנון ןונכת מדינה תונש יש םישימחב פן פיזי ופן . יכרע ערכי ןפו . בחמישים יזיפ ןפ שי שנות הנידמ תכנון ןונכתב הארץ םוקימ התמקדו ; יזיפה העוסקים ןפב הנושארבו במלאכה שארב בראש הכאלמב ובראשונה םיקסועה בפן הפיזי ודקמתה ; מיקום םהיגוסל יישובים םיחותפ לסוגיהם םיחטש , תוואי םוקימ הכבישים , םישיבכה , מיקום יאוות שטחים , םהיגוסל פתוחיםםיבושיי לסוגיהם , תקנות םירוזא בנייה םוקימ , מיקום , קוקיז תחנות יתבו חוכ כוח תונחת ובתי זיקוק םוקימ , מיקום , היינב אזוריםתונקת של תעשייה לש יכרעה , כרייה ןפל וחציבה תונפתהל וכר . שי עתה התע יש . רכו להתפנות הביצחו לפן היירכ הערכי , היישעת של תכנון המדינה עבטה : יכרע שימור לש , חיזוק , ףונה והדגשה יבאשמ לש של השגדהו משאבי הנוף קוזיח , של , רומיש ערכי : הטבע הנידמה ושל קשממ שרידי לש המורשת , ןויקינ לש , ותפעול ההובג המדינה תוכיאב באיכות הנידמה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור