פרק ט' הצורך בתבנית מתאר מיוחדת לנגב: תמ"א נגב סביבתית

פרק ט' הצורך : בגנל בתבנית תדחוימ מתאר ראתמ מיוחדת תינבתב לנגב : תמ"א נגב סביבתית תיתביבס בגנ בתכנון הארץ לאיצנטופה פסחו ריתע על הנגב בגנה עתיר לע וחספ הפוטנציאל ץראה ןונכתב לארשי התמ" ( אות םייפלאה למיניהן תונשל , בולל לארשיל תכנית האב באה לישראל תינכת ללוב לשנות , ןהינימל האלפיים תוא " ) ישראל מתה רואל ( 2020 תאזו , התמקדו , לארשי במחצית תנידמ הצפונית לש תינופצה של מדינת תיצחמב ישראל ודקמתה , וזאת 2020 ( , לאור םורדה ההערכה וליאו שלצפון , ןיסולכואל הארץ הובג כושר האישנ נשיאה רשוכ גבוה ץראה לאוכלוסין ןופצלש , ואילו הכרעהה הדרום תוטרפמ הצחיח ןהינימל יישאר תמיד ראתמה דליל תופמ התיישבות . תובשייתה . מפות לילד המתאר דימת למיניהן ראשייחיחצה מפרטות רמאנ את התכנון אל הל עד ימורדה באר רוזאה שבע , ואילו יבגל וליאו לגבי האזור , עבש ראב הדרומי דע לה ןונכתה לא נאמר תא תואמגוד כמעט דבר רפסמ , התוצאות ן להלו , נראות חטשב כבר םויה היום רבכ בשטח תוארנ , תואצותה ולהלן מספר , רבד דוגמאות טעמכ . הברקב א . העברת : בגנה פעילות לא ןופצה מזהמת ןמ תנבוסמ ו / או מסובנת וא / ו תמהזמ מן הצפון תוליעפ אל הנגב תרב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור