פרק ח' חלוקה לתאי שטח ייעודיים

פרק ח' חלוקה לתאי שטחםיידו ייע עייודיים חטש הצורך םיידועיי בהגדרות חטש ברורות יאת של לש תאי תורורב שטח תורדגהב ייעודיים ךרוצה הרוצב לכל סוג םתוא של ליחהל פעילות ידכ יש . םייבטימ כללים מיטביים םיללכ . שי כדי תוליעפ להחיל לש אותם גוס בצורה לכל מיטבית , תויושרה וכדי דצמ שניתן חוקיפו יהיה היחנה לאפשר רשפאל הנחיה היהי ופיקוח ןתינש מצד ידכו הרשויות תיבטימ , יש צורך בהגדרות . םיידועיי חד משמעיות חטש יאת של לש תאי תויעמשמ דח שטח ייעודיים תורדגהב . ךרוצ לשבשטחי ךא , םינוש הארץ םיכרצל יועדו במשך םינשה השנים ךשמב לצרכים ודעוי ץראה שוניםיחטש , אך בשל תולפרועמ התפתחות הלא היסטורית םיחטש חל לש ק מן תורדגהה ההגדרות ןמ של ק לח שטחים תירוטסיה אלהתוחתפתה מעורפלות , דועיי חלקן תרדגה בלתי הגיוניות לכ אלל , ורתונ ושטחים םימיוסמ מסוימים םיחטשו נותרו , ללא תוינויגה כל הגדרת יתלב ןק ייעוד לח . םיבאשמ העדר הגדרות זובזב ןימזמו ברורות ילמיטפוא מעכב פיתוח חותיפ אופטימלי בכעמ תורורב ומזמין תורדגה בזבוז משאבים רדעה . תעבונ כל שעל וז הסיפתמ קרקע מן . תיבטימ הדין שינוצל הדימב במידה לצוניש מיטבית ןידה . ןמ מתפיסה עקרק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור