פרק ז' ערים יעילות ומטופחות - הייתכן? כיצד?

פרק ז' ערים ידעיב יעילות ? ןכתייה ומטופחות - תוחפוטמו - הייתכן ? כיצד ? סביבת האדם םדאה תביבס םיביכר במקומות ךרעמ היישוב לולכ יצר הב רשא האדם הביבס סביבה םדאה אשר רצי בה כלול בושייה מערך תומוקמב רכיבים מורכב בושייהש , והיא לככ שונה , תיעבטה מאוד מן הביבסה הסביבה ןמ הטבעית דואמ הנוש , ככל איהו שהיישוב , בכרומ קטן יותר םג ךא סביבת , וביבסש האדם תיעבטה מעוגנת הביבסב יותר בסביבה רתוי תנגועמ הטבעית םדאה שסביבו תביבס , אךרתוי גם בה םישיבכ מטביע , האדם תויאל קח חותםתוק , לח לדוגמה תועצמאב באמצעות המגודל חלקות , םתוח חקלאיות םדאה , עיבטמ כבישים , הנה פסי רתויב רכבת תזכורמה או קווי מתח םדאה גבוה תביבס . סביבת . הובג האדם חתמ המרוכזת יווק וא תבכר ביותריספ הנה העיר הגדולה , המטרופולין , , ןילופורטמה , הלודג ה ריעה רתיב קו טרפה אפיון לש בסיסי תולתה של אוה סביבת םדאה האדם תביבס הוא לש התלות יסיסב של ןויפא הפרטוק ביתר ינכש הפרטים ישעמ : מעשי - ךפהלו שלי , ינכש משפיעים ייח לע על םיעיפשמ חיי שכני , ילש ולהפך ישעמ - מעשי : םיטרפה שכני משפיעים יתרבח םקרמ על חיי הרצי הפרט וז תידדה שלי . תלות תולת הדדית ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור