פרק ו' איכות סביבתית וכלכלה בריאה קשרי הגומלין

פרק ו' איכות סביבתית האירב וכלכל ה לכלכו ה בריאה תיתביבס קשרי הגומלין ןילמוגה ערך בושיח הסביבה לבב - רביב לולבל מפתח שיש חתפמ שיש לבלול ביבר בבל - הביבסה חישוב ךרע בלבלי ילבלב תצפיות םוהת ימ מפתח תוכרעמ ( k ) : םיל מפעלי קל קמ תעשייה םיבר היישעת רבים מק ילעפמ לקלים ) מערכות : ) k חתפמ מי תויפצת תהום כך קחרמל שלא םיתעל ניתן להשתמש הפצנ רומחה בהן יותר קזנה . הנזק . רתוי החמור ןהב שמתשהל נצפה לעתים ןתינ אלש למרחק ךכ של רוזאב קילומטרים םימהזמה רבים םיבקועמ . במקרים םימיוסמ מסוימים םירקמב מעוקבים . םיבר המזהמים םירטמוליק באזור לש המאוורר ימב םיעגופו , אך לאחר יוורה רוזאה זמן הם לא נשטפים םיפטשנ אל םה האזור ןמז רחאל הרווי ךא ופוגעים , ררוואמה במי התהום הלביח םהיגוסל למשך שנים היינב רבות ירמוח ) ; ב ) כרייה לש היירכ של חומרי ) ב ;) תובר בנייה םינש לסוגיהם ךשמלםוהתה חיבלה קשות יאוותה בחולות תא הסרה שפת לחנ הים יקולח ; כרייה לש של היירכ חלוקי ; םיה נחל תפש הרסה תולוחב את התוואי תושק הטבעי הסרה רוצ וחיבלה תיומד בצומח תיסרחו ובחי ןילואק ; ניצול לוצינ קאולין ; יחבו וחרסית חמוצב דמוית הלביחו צוריעב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור