פרק ה' מי התהום: מה ניתן לעשות? הרבה!

פרק ה' מי התהום ! הברה : מה ? ניתן תושעל לעשות ןתינ ? המ הרבה ! : היש יתביבסה בארץ קזנה מקומות יכ םימהזמ שבהם מותר קורזל לזרוק רתומ מזהמים םהבש תומוקמ כי הנזק ץראב הסביבתי שיה מועט םקמל ? ןתינ היש ןכלו חבלי ךרע ארץ ילוטנ שבהם םוהת מי תהום ימ םהבש נטולי ץרא ערך ילבח ולכן שיה ניתן ? למקם טעומ בהם הסיסמ אתר תלוספ ארצי תריבצב לפסולת הנכס רעילה שיה ? היש ? הליער סכנה תלוספל בצבירת יצרא פסולת רתא מסיסה םהב מזהמת הנה ראבמ ליד הביאש מפעל ? האם ףקיהל המגבלה הדיחיה היחידה הלבגמה להיקף םאה שאיבה ? לעפמ דיל מבאר תמהזמ הנה ההספק של המשאבה ? ? הבאשמה לש קפסהה לשכדי הנבמה לענות תא על הליחת שאלות ןיבהל מסוג שי זה הז יש גוסמ להבין תולאש תחילה לע את תונעל המבנה ידכ של מערכות . ןהילע םדאה המים , תעפשה את דרך תאו פעולתן תיעבטה הטבעית ןתלועפ ואת ךרד השפעת תא , םימה האדםתוכרעמ עליהן . לכך , תויפצתמ מוקדש יונבה החלק יחכונה הראשון קרפה של הפרק לש ןושארה הנוכחי קלחה הבנוי שדקומ מתצפיות ךכל , ממסקנות היגולורדיהש מדעיות ארוקה וממסקנות םג . תוילועפת תפעוליות תונקסממו . גם הקורא תויעדמ שהידרולוגיה תונקסממ איננה םל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור