תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה איזו מן ארץ אנו רוצים לפתחי 7 פרק א' תכנון ישראל : הישגי העבר ואתגרי העתיד 11 פרק בי תכנון - כיצד ? מקצת העקרונות והכלים 27 פרק גי גם ירוק יש לתכנן : שמורות נושאיות סביבתיות 40 פרק ד' תכנון ערכי : הבלטת התכנים של הארץ 69 פרקה' מי התהום : מה ניתן לעשות ? הרבה ! 82 פרק ר איכות סביבתית וכלכלה בריאה - קשרי הגומלין 97 פרק ד ערים יעילות ומטופחות - הייתכן ? כיצד ? 113 פרק ח' חלוקה לתאי שטח ייעודיים 28 ו פרקט' הצורך בתכנית מתאר מיוחדת לנגב : תמ"א נגב סביבתית 140 פרקי' אתגר : תכנית מתאר ארצית לאיכות הסביבה ולערכיות הארץ 158 פרק י "א קשב תכנוני : מבט למצדה ולנופי הבראשית של הבקע  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור