מפתח

מפתח רבי אבא 189 , 168 אבא ( אחיו של רבן גמליאל ) 149 אבא $ ךיכא ( רב ) 102 , 95 , 91 , 90 , 89 , 82 רבי אבא בר יוסף ( ראבא ) 168 רבי אבא בר כהנא 208 , 170 , 168 , 125 אכא חנן 17 אבא שאול 150 אבדוקיס 45 אבך ; נ 1 ס הכוהן "התם והישר" 372 רבי אבהו , 134 , 128 , 123 , 116 , 102 , 99 , 45 , 38 227 , 204 , 193 , 176 , 168 , 135 אבו טאלב 316 רבי ( א < בון בר חייה 203 , 168 אבוךקום ( יורק ) 49 אבטליון 154 האביונים , כת 206 , 182 אכילה ( אבל ) 297 אבימלך הכושי 184 אבמסיס 45 רבי אבמרי 65 אבנומוס הגךךי 208 , 195 אברהם ( אבינו ) , 338 , 293 , 183 , 148 , 113 , 28 357 האגאי , הים 240 אג'נאךין 240 אגפיוס 318 , 290 , 289 , 284 , 276 , 220 , 216 ; , 811 224 אגליפס השני 227 , 185 , 149 אדום ראה : אידומיאה אדום ( כינוי לרומי וביזנטיון הנוצריות ) , 230  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור