כנסיית ה"נאה" — כתובת יוונית מימי יוקטינינוס: "וזה המפעל שנעשה בנדיבותו/של הקיסר החסיד ביותר שלנו/פלויוס יוקזטינעוס/בהשגחתו ושקידתו של קונסטנטינוס/הקדוש ביותר, כוהן ואב מנזר, י"ג לאינדיקטיו?."?