ארגון הכנסייה בארץ-ישראל

ארגון הכנסייה בארץ-ישראל ה ^ פיסקופים והפךסביטרים גם בארץ ישראל , כבמקומות אחרים , השתלבה הכנסייה במנהל האימפריה . בראש הכנסייה עמד האךכיאפיסקופוס של ירושלים , שנעשה מאז התחזקותו של יובנליס לפטריארך של ירושלים . הוא מינה את האפיסקופים ( הבישופים , ( ואילו הם מינו את ראשי הכנסיות הכפריות ( פךקביטךים ) בכפרים שבתחומי עריהם . בבירות הפרובינקיות ישבו מטרופוליטים , אפיסקופים בעלי מעמד בכיר . לא בכל מקום חפפו צורכי הכנסייה את המציאות המנהלית , ולעתים ישבו אפיסקופים גם כעיירות או בכפרים גדולים , ואילו באזורים שלא היה להם ארגון עירוני מובהק ישבו כוראפיסקופים ; לשבטי הנוודים נתמנה אפיסקופוס של ה"פךמבולי" " ) מחנות . ( " סמכותם של האפיקיקופים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור