גת משבטה, שהיתה שייכת למנזר. בתצלום ניכרים שני פתחים להובלת התירוש אל בור האיסוף: העליון מצוי בגובה משטח הדריכה; התחתון הוא מוצא התעלה שהותקנה בתחתית פיר הסחיטה. בור האיסוף מרוצף באבנים דמויות פלחים. השקע במרכז נועד לאפשר איסוף מרבי של התירוש.