למטה — אשקלון ? תבליט של איסיס ובנה הךפוקרטיס (הילד חור) מן הבו>וטךיון (בית המועצה העירונית?.(?