מימין: פסל שיש של האלה קירי ?9)?ך?פוני) או ךמטר, אמה.