אשקלון — למעלה ו ציור על קיר קבר מן המאה השלישית, בעמוד ממול — מימין ! סרקופגוס מאשקלון (המאה השלישית) | הקרב בין אנשי 9ר?מון ובין הגלטים.משמאל 1 סךקופגוס מאשקלון (המאה השלישית) 1 חטיפתה של פךקזפוני בידי הךס.