ספרות חז"ל

ספרי הלכה שוניס מימי בית שני ספרות חז"ל אין לנו כל ידיעות ברורות בדבר קיומה של ספרות מיוחדת , מלבד חמישה חומשי תורה , שדנה בענייני תורה ומצוות , חוקים ומשפטים , בתקופת המקרא . שונה המצב בימי בית שני , החל מראשית התקופה ההלניסטית , ובייחוד מימי מדינת החשמונאים ואילך . נזכר בספרות חז"ל : "שהיה כתוב ומונח לצדוקים ספר גזרות — אלו שנסקלין ואלו שנשרפין אלו שנהרגין ואלו שנחנקין" ( סכוליון למגילת תענית , ד' בתמוז . ( כלומר , היה לצדוקים חיבור ושמו '' ספר גזרות , " שנתפרסם בציבור פרסום רשמי ומוסכם , ובו נדונו , בין השאר , פרטי מיתות בית דין לסוגיהן . חיבור זה , שלא הגיע לידינו , היה מקור עיקרי לפסיקתם של הצדוקים , הלכה למעשה , בתחום זה . דומה , שגם לזרמים , מפלגות וכתות אחרים היו חיבורים , שיוחדו לענייני מצוות וחוקים . אלינו הגיעו רק מעטים — בעיקר ספר היובלים , המשלב הלכה באגדה , של "חוג ךזנוך , " מסוף המאה השנייה לפני ספירת הנוצרים — מזה ; וכמה מכתביה של כת מדבר יהודה — ברית דמשק , מגילת ה ? ךכים , שרידים שונים , מהם מקוטעים , של ספרים אחרים , ובייחוד מגילת המקדש — מזה . איסור כתיבתן של הלכות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור