האשה

האשה האשה בחברה ובכלכלה בארץ ישראל היה מעמדה של האשה היהודייה חופשי למדי בהשוואה למעמדה של האשה בכל המזרח ההלניסטי . בהשפעת מורשתה של אתונה הקלאסית היו הנשים במזרח ההלניסטי משוללות כל מעמד של אישיות משפטית וסגורות בבתיהן ( הנשים היחידות שנראו בגפן ברחובות ובשווקים היו הזונות , ( ואילו בארץ היו היהודיות חופשיות לצאת ולבוא כרצונן . הן היו מהלכות בדרכים ( בבלי , עירובין נג ע"ב , ( ברחובות ובשווקים , בשדות ובבתי המלאכה ( ירושלמי , יבמות יג , יג ע"ג ; משנה , יבמות טוב ; כתובות אי ; בבא מציעא זו , ( מוכרות וקונות בחנויות ( משנה , כתובות טד ; בבא קמא יט ; תוספתא , בבא קמא יא , ה ז , ( רוחצות בבית המרחץ , מבקרות את חברותיהן והולכות לבית האבל ולבית המשתה ( משנה , כתובות זה ;( בשבתות ובימים טובים היו הולכות לבית הכנסת , משתתפות בתפילה ומאזינות לדרשה ( ולפעמים אף נוטלות חלק בדיון שנסב עליה . ( תלמוד תורה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור